Skip links

Pols

Polsfracturen bevinden zich max. 2 cm vanaf de gewrichtsspleet, anders is het een onderarmsfractuur. Ongeveer 60% van fracturen loopt door in het radiocarpale en/ of radio-ulnaire gewricht (Dahlen et al, 2004).

Bij hoog energetisch letsel is er vaak bijkomend letsel, zoals scaphoidfractuur, scapholunaire dissociatie of letsel Triangular Fibrocartilage Complex (TFCC). 


Trauma mechanisme   
Val op de hand of direct op de pols

Syptomen   
Vaak zichtbare deformatie (Bajonetstand) of in Engels “dinner fork.”


Bajonetstand


Diagnostiek

PA opname
(pols en elleboog op schouderhoogte, elleboog 90o gebogen)
– De radius is 2-4 mm langer dan de ulna.
– Gewrichtshoek van Böhler is 21°-25° naar radiaal.
– Groeve extensor carpi ulnaris is bij correcte opname zichtbaar aan radiale zijde van basis processus styloideus.

Laterale opname 
(Elleboog geadduceerd tegen zij en schouder, elleboog en pols op gelijke hoogte in sagittale veld
– Gewrichtshoek van Böhler is 11° [2°-20°] naar volair

Overweeg aanvullende opnames van os scaphoideum. 


Beoordeling
Verplaatsing 2 of meer mm in welke richting ook, wordt “gedisloceerd” genoemd. 

Instabiliteit:
> 10° verlies anatomische agulatie
> 5 mm axiale verkorting van radius
> 2 mm articulaire incongruentie
Comminutie cortex over midaxiale lijn op laterale opname
Comminutie dorsale en palmaire cortex
Onvoldoende reductie of verlies reductie bij follow-up

Fractuur door basis processus styloideus ulnae, door letsel aan TFCC.
Een fractuur bij de tip of juist proximaler dan distale radioulnaire gewricht, zijn stabiel. 

Colles fractuur
Fractura radii typica – naar dorsaal gedisloceerde extra-articulaire distale radiusfractuur.
– Klassiek extra-articulair.
– Distale intra-articulaire radiusfractuur.
– Distale comminutieve radiusfractuur.


Barton 
Dislocatie radiocarpale gewricht met grote kans op redislocatie en malunion. Chauffeurs fractuur – Geïsoleerde fractuur van procesuus styloideus radii. Ook wel Hutchinson’s fractuur.
– Klassieke Barton = intra-articulaire fractuur volaire rand radius.
– Reversed Barton = intra-articulaire fractuur dorsale rand radius.

Smith fractuur
Naar volair gedisloceerde distale radiusfractuur en is vaak comminutief en intra-articulair. Vaak redislocatie en vaak operatie-indicatie.

Chauffeurs fractuur
Fractuur processus styloïdeus radii. Bij dislocatie altijd operatie-indicatie met K-draad fixatie of plaatje.

Die-punch fractuur– Depressie fractuur t.h.v. het radiolunaire gewricht. Kan heel subtiel zijn. (bron: https://boneandspine.com/eponymous-fractures/


Classificatie volgens AO Type 23: 

A1 = extra-articulaire fractuur ulna. Radius intact.   
A2 = extra-articulaire fractuur radius, geinclaveerd. 
A3 = extra-articulaire multifragmentaire radiusfractuur.

B1 = deels articulaire breuk, sagittaal door radius 
B2 = deels articulaire fractuur door dorsale rand radius (reversed Barton) 
B3 – deels articulaire fractuur door volaire rand radius (Barton) 

C1 = enkele Intra-articulaire fractuur distale radius, simpel door metafyse 
C2 = enkele intra-articulaire fractuur distale radius, multifragmentair door metafyse 
C3 = meervoudige intra-articulaire fractuur distale radius


Behandeling
Behandeling is afhankelijk van fractuur type, leeftijd patiënt, kwaliteit bot, en mate van activiteit.

Bij indicatie voor gesloten repositie, altijd nadien de breuk opnieuw classificeren en beleid instellen. 
Acceptabele stand
Angulatie: dorsaal <10°, volaire <20°
Radiaire verkorting <5 mm
Intra-articulaire discongruentie, 2 mm
≥ 15° inclinatie
Geen lunatum subluxatie

Nabehandeling conservatief
– 4-5 weken gips
– Mitella: gedurende maximaal 1 week
– Oefeninstructie: schouder, elleboog en vingers.
– Gipsfolder meegeven
– Bij zwelling: hele verband los
– Bij pijn: hele verband los en controleren op drukplekken

Niet-gedisloceerde fracturen 
3-4 weken onderarmsgips in neutrale stand
danwel brace of zwachtel afhankelijk type fractuur en patiënt.

Dorsaal gedisloceerde fracturen gereponeerd
4-5 weken circulaire onderarmgips in neutrale stand.

Volair gedisloceerde fracturen gereponeerd:
5 weken circulaire bovenarmgips in 15° ulnaire deviatie en 15° dorsoflexie en volledige supinatiestand.

1-2 weken: X-foto, gipswissel
Indien gereponeerd na 5-7 dagen controle met X-foto
4-5 weken: X-foto, gips af
12 weken: functie controle, evt. controle herhalen tot eindsituatie bereikt is

Operatief
K-draden + gipsspalk 
Gecannuleerde schroeven 
Klein fragment AO-plaatje (T)dorsaal
Fixateure externe

Nabehandeling na operatie:
Drukverband  of  Gipsspalk tot wondgenezing;
Controle na 1-2 weken met X-foto, wondcontrole, hechtingen verwijderen
Daarna onbelast oefenen gedurende 3-6 weken
12 weken: X-foto, functiebeoordeling en oefeningen, herhalen tot eindsituatie bereikt is 


Colles type AO 23 – C2 met fractuur door basis processus styloideus ulnae

Smith fractuur

   Die-punch fractuur    

Barton fractuur 

 Pols op horizontale tractie in Chinese vingers.